Elementor #9774

Producció - Màrqueting

Producció de la gira espanyola de Cardellino 2022

Producció completa de la gira de Cardellino a Espanya (Sala Razzmatazz a Barcelona i Sala Mon a Madrid), els dies 10 i 11 de novembre de 2022. Contractació de venues i personal, logística de days off i dies de l'esdeveniment, backline, transport, hotels i promoció a diferents mitjans de premsa de l'artista.

Contractació de venues i personal

Gestió de riders técnico

Màrqueting online i gabinet de premsa

Contractació de backline

Contractació d'hotels i transport local

Gestió del tiquet dels concerts

Actuació en directe a Radio Gladys Palmera:

Cardellino – Gira española inglés

Production - Marketing

Cardellino 2022 Spanish Tour Production

Complete production of Cardellino's tour in Spain (Sala Razzmatazz in Barcelona and Sala Mon in Madrid), on November 10 and 11, 2022. Venues and staff hiring, logistics of days off and days of the event, backline, transportation, hotels and promotion to different press media of the artist.

Hiring of venues and staff

Technical rider management

Online marketing and press office

Hiring of backline

Hiring of hotels and local transportation

Concert ticketing management

Live performance on Radio Gladys Palmera:

Cardellino – Gira española 2022

Producción - Marketing

Producción de la gira española de Cardellino 2022

Producción completa de la gira de Cardellino en España (Sala Razzmatazz en Barcelona y Sala Mon en Madrid), los días 10 y 11 de noviembre de 2022. Contratación de venues y personal, logística de days off y días del evento, backline, transporte, hoteles y promoción a diferentes medios de prensa del artista.

Contratación de venues y personal

Gestión de riders técnicos

Marketing online y gabinete de prensa

Contratación de backline

Contratación de hoteles y transporte local

Gestión del ticketing de los conciertos

Actuación en directo en Radio Gladys Palmera: